საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში სტაჟირების კონკურსს აცხადებს

საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში სტაჟირების კონკურსს აცხადებს. საელჩოსა და საკონსულო სამსახურში, 3 თვის ვადით, სტაჟირებას გაივლის განაცხადების განხილვის და გასაუბრების შედეგად შერჩეული 6 კანდიდატი.

სტაჟიორად მიიღება საქართველოს ქმედობაუნარიანი მოქალაქე, რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას, არის უმაღლესი/პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის აკრედიტებული პროგრამის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი/არის სამაგისტრო, ან სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი და გამოირჩევა მაღალი აკადემიური მოსწრებით, რაც დასტურდება GPA-თ (მინიმუმ 3.0 შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში GPA-ს გამოთვლის წესის არსებობის შემთხვევაში), ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით (მინიმუმ (B) ძალიან კარგი 81-90%)/პირი, რომელმაც დაასრულა პროფესიული სწავლება, ბაკალავრიატის, სამაგისტრო ან სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა, ამ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებიდან გასული არ არის ორ წელიწადზე მეტი და რომელიც სწავლისას გამოირჩეოდა მაღალი აკადემიური მოსწრებით, რაც დასტურდება GPA-თ (მინიმუმ 3.0 შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში GPA-ს გამოთვლის წესის არსებობის შემთხვევაში) ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით (მინიმუმ (B) ძალიან კარგი 81-90%) და აკმაყოფილებს დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

სასურველია სტაჟირების გავლის კანდიდატი ფლობდეს იტალიურ ენას.

სტაჟირება არ არის ანაზღაურებადი.

იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში სტაჟირების გავლის კანდიდატის მიერ წარსადგენი დოკუმენტებია:

ა) განაცხადი სტაჟირების გავლის შესახებ (დანართი N2);

ბ) ავტობიოგრაფია;

გ) დიპლომის ასლი/ცნობა, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან/საზღვარგარეთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

დ) პასპორტის ასლი;

ე) ადგილსამყოფელ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის მოქმედების ვადა აღემატება სტაჟირების გავლის პერიოდს;

ვ) ერთი ფოტოსურათი (3X4).

ზ) ნასამართლობის შესახებ ცნობა.

პრაქტიკანტად მიიღება საქართველოს ქმედობაუნარიანი მოქალაქე, რომელიც ფლობს სახელმწიფო ენას და არის:

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის აკრედიტებული პროგრამის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტი/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტი, რომელიც გამოირჩევა მაღალი აკადემიური მოსწრებით, რაც დასტურდება GPA-თ (მინიმუმ 3.0 შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში GPA-ს გამოთვლის წესის არსებობის შემთხვევაში), ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით (მინიმუმ (B) ძალიან კარგი 81-90%);

სასწავლო პრაქტიკის გავლის ვადა შეადგენს 30 კალენდარულ დღეს.

იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოში სასწავლო პრაქტიკის გავლის კანდიდატის მიერ წარსადგენი დოკუმენტებია:

ა) განაცხადი სასწავლო პრაქტიკის გავლის შესახებ (დანართი №3);

ბ) ავტობიოგრაფია;

გ) შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან მომართვა/შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

დ) პასპორტის ასლი;

ე) ადგილსამყოფელ ქვეყანაში კანონიერად ყოფნის (ცხოვრების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის მოქმედების ვადა აღემატება სასწავლო პრაქტიკის გავლის პერიოდს;

ვ) ერთი ფოტოსურათი (3X4).

ზ) ნასამართლობის შესახებ ცნობა.

სტაჟირების და სასწავლო პრაქტიკის შესახებ განაცხადი და შესაბამისი დოკუმენტაცია უნდა გაიგზავნოს საელჩოს ელექტრონულ მისამართზე: rome.emb@mfa.gov.ge;

კომენტარები

კომენტარი

სხვა სიახლეები